Avgifter

Insats

Grävlingen har en insatsavgift på 500 kronor per familj. Insatsen betalas in tillsammans med första månadsinbetalningen och fås tillbaka när familjen lämnar Grävlingen.

Årsavgift

Varje familj betalar en årsavgift på 250 kronor. Den betalas in i samband med månadsinbetalningen för mars månad.

Avgiftsfri månad

Juli månad är avgiftsfri.

Månadsavgift

Avgiften beräknas på hushållets samlade bruttoinkomst. Med hushåll avses vårdnadshavare, gifta eller sammanboende partners på samma folkbokföringsadress som barnen är folkbokförda på samt familjehemsföräldrar.
 
I de fall föräldrar har gemensam vårdnad men inte bor ihop, grundas avgiften på inkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört. Vid begäran från vårdnadshavarna kan avgift debiteras båda hushållen (delad faktura). Avgiften grundas då på respektive hushålls inkomst men avgiften för barnet överstiger aldrig maxtaxa.

Inkomsttaket för maxtaxan på 49 280  kronor per månad för 2020. Grävlingen följer kommunens system för maxtaxa (se tabell nedan). Betalningen sker den siste i månaden och man betalar då för den gångna månaden. Avgiften betalas i första hand via autogiro. Blanketten hittar du här. Grävlingens bankgironummer är 5637-6197.

Inkomstuppgift

Inkomstuppgift ska lämnas in till kassören av de familjer där hushållets samlade bruttoinkomst understiger maxtaxan,       49 280 kronor per månad. Blanketten för inkomstuppgift hittar ni här.

Med avgiftsgrundad inkomst (brutto före skatt) avses: 

  • Skattepliktig bruttolön inklusive semesterersättning. 
  • Skattepliktiga förmåner. 
  • Skattepliktig ersättning från försäkringskassan och arbetslöshetskassan. 
  • Pension (ej barnpensioner) och livränta (skattepliktig del). 
  • Vårdbidrag (skattepliktig del). 
  • Familjebidrag och dagpenning vid värnpliktstjänstgöring och repetitionsutbildning. 
  • Familjehemsersättning (skattepliktig del).

 Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte statligt studiestöd, barnbidrag, underhållsbidrag/stöd, ekonomiskt bistånd (socialbidrag), bostadsbidrag eller etableringsstöd.

Vid beräkning av egna företagares inkomst gäller den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som redovisats på huvudblanketten vid senaste deklarationen.

Allmän förskola (gäller 3-6 åringar)

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år är 15 timmar per vecka gratis (allmän förskola). Vistas barnet mer än 15 timmar på förskolan gäller den lägre avgiften, 2% av inkomsten max 986 kronor (se tabell nedan).

Allmän förskola följer skolans läsår därför tas full avgift ut under juni och augusti (3% av inkomsten max 1478 kronor).
Barn som enbart vistas 15 timmar på förskolan (barn till föräldraledig, sjukskriven och arbetssökande) följer även skolans lovdagar och vistas inte på förskolan under t.ex. läslov, jullov, sprotlov och påsklov osv.

Avgiften gäller från och med januari 2020

Så här räknas avgiften ut:

Yngsta barnet3 procent av inkomstenMax: 1478 kr/månad
3-6 år över 15 h:2 procent av inkomstenMax: 986 kr/månad

Andra barnet

2 procent av inkomsten

Max: 986 kr/månad
3-6 år över 15 h:1 procent av inkomstenMax: 493 kr/månad

Tredje barnet

1 procent av inkomsten

Max: 493 kr/månad
3-6 år över 15 h:1 procent av inkomstenMax: 493 kr/månad

Fjärde barnet

Ingen avgift

Ingen avgift
Exempel 1:
Barnen går mer än 15 timmar i veckan. För yngsta barnet som är under tre år betalas full avgift, 3% av inkomsten, max 1478 kronor. För det äldre barnet som är fem år och därför även har allmän förskola (15 timmar gratis per vecka) betalas 1% av inkomsten, max 493 kronor. Under juni och augusti betalas full avgift, då betalas för det yngsta barnet 3% och för det äldre barnet 2%.
Exempel 2:
Barnen går mer än 15 timmar i veckan. För yngsta barnet som fyller tre år under hösten betalas från höstterminen den lägre avgiften 2% av inkomsten, max 986 kronor. För det äldre barnet som är fem år och därför även har allmän förskola (15 timmar gratis per vecka) betalas 1% av inkomsten, max 493 kronor.
Under juni och augusti betalas full avgift, då betalas för det yngsta barnet 3% och  för det äldre barnet 2%

Vid frågor kontakta vår kassör.