Avgifter

Insats

Grävlingen har en insatsavgift på 500 kronor per familj. Insatsen betalas in tillsammans med första månadsinbetalningen och fås tillbaka när familjen lämnar Grävlingen.

Årsavgift

Varje familj betalar en årsavgift på 250 kronor. Den betalas in i samband med månadsinbetalningen för mars månad.

Avgiftsfri månad

Juli månad är avgiftsfri.

Månadsavgift

Avgiften beräknas på hushållets samlade bruttoinkomst. Med hushåll avses vårdnadshavare, gifta eller sammanboende partners på samma folkbokföringsadress som barnen är folkbokförda på samt familjehemsföräldrar.
 
I de fall föräldrar har gemensam vårdnad men inte bor ihop, grundas avgiften på inkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört. Vid begäran från vårdnadshavarna kan avgift debiteras båda hushållen (delad faktura). Avgiften grundas då på respektive hushålls inkomst men avgiften för barnet överstiger aldrig maxtaxa.

 Grävlingen följer kommunens system för maxtaxa (för aktuell maxtaxa, klicka på länk till Laholms kommun nedan). Betalningen sker den siste i månaden och man betalar då för den gångna månaden. Avgiften betalas i första hand via autogiro. Blanketten hittar du här. Grävlingens bankgironummer är 5637-6197.

Inkomstuppgift

Inkomstuppgift ska lämnas in till kassören av de familjer där hushållets samlade bruttoinkomst understiger maxtaxan,       (för aktuell maxtaxa, klicka på länk till Laholms kommun nedan). Blanketten för inkomstuppgift hittar ni under "Blanketter och Dokument" högst upp.

Med avgiftsgrundad inkomst (brutto före skatt) avses: 

  • Skattepliktig bruttolön inklusive semesterersättning. 
  • Skattepliktiga förmåner. 
  • Skattepliktig ersättning från försäkringskassan och arbetslöshetskassan. 
  • Pension (ej barnpensioner) och livränta (skattepliktig del). 
  • Vårdbidrag (skattepliktig del). 
  • Familjebidrag och dagpenning vid värnpliktstjänstgöring och repetitionsutbildning. 
  • Familjehemsersättning (skattepliktig del).

 Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte statligt studiestöd, barnbidrag, underhållsbidrag/stöd, ekonomiskt bistånd (socialbidrag), bostadsbidrag eller etableringsstöd.

Vid beräkning av egna företagares inkomst gäller den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som redovisats på huvudblanketten vid senaste deklarationen.

Allmän förskola (gäller 3-6 åringar)

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år är 15 timmar per vecka gratis (allmän förskola). Vistas barnet mer än 15 timmar på förskolan gäller den lägre avgiften, 2% av inkomsten, (följ länk till Laholms kommuns hemsida för aktuellt maxbelopp).

Allmän förskola följer skolans läsår därför tas full avgift ut under juni och augusti (följ länk till Laholms kommuns hemsida för aktuellt maxbelopp) .
Barn som enbart vistas 15 timmar på förskolan (barn till föräldraledig, sjukskriven och arbetssökande) följer även skolans lovdagar och vistas inte på förskolan under t.ex. läslov, jullov, sportlov och påsklov osv.


Avgifter för förskola