Om föreningen

Grävlingen är en föräldrakooperativ förskola som ligger i Laholm. Verksamheten grundades 1989 och drivs i form av en ideell förening vars medlemmar är föräldrarna till inskrivna barn.

Föreningens ändamål är att bedriva förskola för barn i åldern 1 till 6 år. Föreningen skall utan enskilt vinstintresse tillgodose medlemmarnas behov av barnomsorg. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de krav som uppställs av skollagen, skolverket och kommunen. Föreningen skall även uppfylla de mål och riktlinjer som finns i läroplan för förskola.

Målsättningen för förskoleverksamheten utarbetas av personal och styrelse gemensamt och finns tillgänglig för alla i ett speciellt program enligt förskoleplanen.

Förutsättningen för kooperativets verksamhet är en kontinuerlig arbetsinsats av samtliga medlemmar med inskrivna barn. Mer information finns under fliken föräldramedverkan.

Föreningsstämman, där alla medlemmar har en röst, är föreningens högsta beslutande organ. Stämman väljer årligen en styrelse bestående av fem personer samt två suppleanter. Det är styrelsens uppgift att representera föreningen genom att sköta den löpande förvaltningen i linje med föreningens stadgar samt antagen verksamhetsplan och budget för aktuellt år.

Föreningen har en stabil ekonomi och en positiv prognos för framtiden. Fastigheten ägs av föreningen och de senaste åren har ett antal större investeringar genomförts.

Uppgifter

Org. Nr.849201-4926
Bankgiro5637-6197